• تماس با دکوسرام : 02188051928 , 02188051929 , 09121083178
  • استفاده درست
  • چیدمان درست
  • انتخاب درست

كف آبروها(Skimmer)

  • PDF

روش ديگر براي جمع آوري اجسام شناور وچربي بدن شناگران كه در سطح آب معلق است استفاده از كفابروهايي است كه دورتادور استخر تعبيه شده وبا لوله كشي به فاضلاب يا سيستم تصفيه منتقل مي شود.اما بيشتر مقررات موجود نصب آنها را الزامي نمي شمارند.كف آبروها بايد دورتادور استخر نصب شده وشكل واندازه آنها چنان باشد كه شناگران زماني كه از آنها بعنوان دستگيره استفاده مي كنند ، نتوانند پا يا بازوي خود را در آنها داخل كنند

.كف آبروها همچنين بايد بتوانند اجرام شناگر در آب استخر را كه به آنها وارد مي شوند ، نگهداشته و از برگشت آنها به داخل استخر در اثر موج ناگهاني آب ورودي جلوگيري نمايند.خروجي هاي كف آبرو بفواصل 3تا4 متري در داخل كف آبرو دور تا دور محيط استخر نصب مي گردند.كف آبروها بايد به سمت اين خروجي ها شيب بندي شوند.آب سرريز استخر كه حاوي اجرام شناگر وچربي بدن شناگران است ، مستقيما از طريق اين خروجي ها به لوله كشي فاضلاب مي ريزد.


شما در صفحه مقابل قرار دارید : مقالات . مقالات استخر كف آبروها(Skimmer)