• تماس با دکوسرام : 02188051928 , 02188051929 , 09121083178
  • استفاده درست
  • چیدمان درست
  • انتخاب درست

تشريح ساختمان استخر

  • PDF

كاسه استخر

كف وبدنه استخر بايد مقاومت لازم را با توجه به تغييرات فشار ، در داخل وخارج ، استخر داشته باشد ومصالح بكار رفته نيز بايد متناسب با شرايط فوق انتخاب شود ساخت ديواره وكف استخر معمولا بصورت بتن مسلح اجرا مي گردد.عايق كاري رطوبتي از سمت بيرون و روكش حفاظتي از سمت داخل كاسه استخر ضروري مي باشد.

نازك كاري

سطوح داخلي استخر بايد با مصالح نسبتا نرم وصاف پوشيده شود تا در اثر كلرمحلول در آب آسيب نبيند همچنين بايد به سهولت تمييز شود و در تماس با بدن شناگران ايمني لازم را داشته باشند.

لبه استخر

لبه استخر مشابه قرنيز يا درپوشي است كه روي ديوارهاي قائم استخر قرار مي گيرد.لبه استخر بايد از مصالح بسيار محكم وبادوام به صورت پيوسته وبدون شكاف يا گوشه هاي تيز ساخته شود.لبه استخر بايد غير لغزنده و در استخرهاي سرباز در برابر يخ بندان مقاوم باشد.

سيستم هاي سر ريز آب استخرها

در ابتدا سرريز آب فقط براي جمع آوري خاك وخاشاك روي سطح آب در نظر گرفته مي شد.از اين رو جريان ورود دائم آب ، از يكسو وتخليه آب به خارج ، از سوي ديگر ، بهنگام استفاده شناگران واز بيم رفتن آب تصفيه شده ، موجب شد تا انديشه تصفيه آب سرريز شده مورد توجه قرار گيرد.اكنون با استفاده از سيستم هاي پاك سازي آب به كمك  تكنولوژي وامكانات جديد ، تصفيه آب استخرها هر روز بهتر وكاراكتر مي شود.

شما در صفحه مقابل قرار دارید : مقالات . مقالات استخر تشريح ساختمان استخر