• تماس با دکوسرام : 02188051928 , 02188051929 , 09121083178
  • استفاده درست
  • چیدمان درست
  • انتخاب درست

4.رفع آلودگي ميكروبي استخر

  • PDF

2-ازن زن(Ozonator)

گرانترين ماده براي گندزدائي استخر ازن است.با وجودي كه ازن ماده اي مسموم كننده وقوي تر از كلر است ولي به نظر ميرسد كه اشكالات دستگاه تنفسي وسوزش چشم ناشي از بكارگيري كلر ، درمورد ازن كمتر باشد.

 

 

 

 

3-اشعه ماوراي بنفش

استفاده از لامپهاي توليد اشعه ماوراي بنفش بر روي مسير آب ورودي به استخر نيز يكي از روش هاي گندزدايي است ، بدين ترتيب كه در مقطعي از لوله محفظه اي تعبيه مي شود و در آن لامپهاي ماوراي بنفش قرارميگيرد به گونه اي كه مستقيما حباب لامپها با آب در تماس بوده وآب در اثر تشعشع ماوراي بنفش گندزدايي مي شود.بطوركلي اين اشعه براي گندزدايي منابع آب عاري از مواد معلق و رنگ وكدورت و در دامنه طول موج400-150 نانومتر مفيداست ، اما در طول موج265-255 نانومتر اثر گندزدايي زيادتري دارد.ميزان كندزدايي آب با اشعه ماوراي بنفش بستگي به طول موج اشعه ومدت زمان در معرض قرارگرفتن آب(حداقل15-10 ثانيه) با اشعه دارد.ميزان نفوذ اشعه در آب بستگي به ميزان كدورت آب دارد.نداشتن رنگ وكمتر بودن رنگ ناشي از آهن ومنگنز محلول در آب ، اثر اشعه فوق را بيشتر مي نمايد.

مثال:ميزان مورد نياز استخري به ظرفيت(gal)55000با3 بار گردش كامل آب در شبانه روز چقدر است؟

ابتدا وزن كل آب گردشي را با توجه به حجم استخر محاسبه مي كنيم:

55000×3×8.33=1374450(Ib)

33/8:وزن يك گالن آب به پوند

با توجه به اينكه ميزان كلرنبايد(ppm)0.6 تجاوز كند(0.4 در نظر ميگيريم و در صورتيكه استخر رو باز بود بخاطر تشعشعات خورشيد تا( ppm)0.6 مجاز است.)

1374450×0.4/1000000=0.55(Ib)

بنابراين ميزان كلرمفيد مورد نياز در شبانه روز55/. پوند يا 249 گرم تعيين مي گردد كه بايد به صورت محلول غليظ به آب گردشي در مدت24 ساعت اضافه گردد(در هر ساعت10 گرم).

منبع : كتاب طراحي نگهداري تاسيسات مكانيكي آبي(استخر-سونا-جكوزي)

شما در صفحه مقابل قرار دارید : مقالات . مقالات استخر 4.رفع آلودگي ميكروبي استخر