• تماس با دکوسرام : 02188051928 , 02188051929 , 09121083178
  • استفاده درست
  • چیدمان درست
  • انتخاب درست

3.رفع آلودگي ميكروبي استخر

  • PDF

كلرمايع :

چنانچه گازكلر ، در داخل سيلندرهاي فولادي سنگين تحت فشار قرار گيرد تبديل به مايع مي شود وبا آزاد شدن فشار ، مجددا به گاز تبديل مي شود.امروزه معلوم شده براي استخرهايي كه بيش از يك پوند در روز كلر نياز دارند ، اين سيلندرها اقتصادي ترين شيوه تهيه كلر مي باشند.اما با وجودي كه خود سيلندرها هيچ خطري ندارند، نمي توان از خطرات كلر در حالت گازي چشم پوشيد.


مطابق قوانين لازم است در جايي كه از سيلندرهاي كلر استفاده مي شود ، يك اتاق مجزاي كاملا كلربندي شده براي تجهيزات كلرزني پيش بيني شود.اين اتاق بايد به نحومناسبي تهويه شود تا احيانا در صورت نشت ، گاز كلر به خارج(هواي آزاد) دفع گردد.

 

 

رعايت نكات زير در نصب و راه اندازي وبهره برداري كلرزن گازي ضروري است:

الف)كپسولهاي گاز ومدار تزريق وانبار بايد در محلي جداگانه مستقر شوند.

ب)جهت جلوگيري از يخ زدگي كپسولها بايد دماي محل استقرار كپسول گاز 10تا20 درجه سانتيگراد باشد ونبايد از 40 درجه سانتيگراد بيشتر شود.

ج)حداكثر گاز خروجي از يك كپسول گاز كلر ، (kg/h) 185 است.

د)لوله ها واتصالات در تماس با گاز كلر بايد زنگ نزن ومقاوم باشند.

ه)ازتابيدن نور خورشيد وضربه زدن به كپسولهاي گاز جلوگيري شود وبراي انتقال گاز كلر تحت فشار در كپسول از لوله پليمري مخصوص استفاده شود.

و)نصب دوش آب در اتاق محل نصب كپسولها ضروري است و در صورت نشت گاز كلر با كمك محلولهاي رقيق آمونياك كه توليد دود سفيدرنگ مي نمايد ، نشت كلر مشخص مي شود كه در چنين شرايطي ورود به محل بايد با ماسك وكپسول اكسيژن انجام شود.

مشكلات بهره برداري از دستگاههاي هيپوكلريناتور

1-زنگ زدگي شفت دستگاه ، اختلاط كننده ورود زنگها به داخل مخلوط آب وكلر وايجاد مشكلات بعدي ، البته انتخاب شفت از جنس استيل تا حد زيادي مشكل فوق را برطرف مي نمايد.

2-شكستن پروانه ميكسر.

3-انسداد مجاري رانس وتزريق ومكش محلول كلر.

4-پارگي ديافراگم در شرايط تزريق تحت فشار كه مي تواند ناشي از افت فشار بالا هم باشد.

5-خرابي وفرسودگي واشرها واتصالات آب بند ونشت محلول كلر از قسمتهاي مختلف آن.

6-وجود احتمال مسمويت فرد مسئول دستگاه در صورت عدم استفاده از وسايل ايمني.

كلرزن شناور

امروزه كارخانجات سازنده جهت سهولت كلرزني در مقياس كم ، نوعي ظرف شناور روي سطح آب رابراي استخرهاي خانگي طراحي كرده اند كه در داخل خود قرص كلر را جاي داده وبه مرور در آب حل مي شود وكار ضدعفوني كردن را انجام ميدهد.بايد دقت داشت كه ميزان كلر باقي مانده قبل از آنكه از حد متعارف افزايش پيدا كند ، ظرف را از آب خارج نمود.

 

 


 

منبع : كتاب طراحي نگهداري تاسيسات مكانيكي آبي(استخر-سونا-جكوزي)

شما در صفحه مقابل قرار دارید : مقالات . مقالات استخر 3.رفع آلودگي ميكروبي استخر